1. Областна администрация на Валядолид (Испания)
 2. Университет Валядолид (Испания)
 3. FOPSIM, Фондация за промоция на социалното включване (Малта)
 4. Университет за социални науки (Полша)
 5. Община Идалион (Кипър)
 6. Търговско-промишлена плата – Враца (България)
 7. Областна администрация Молизе (Италия) 
 8. Университет Тесалия (Гърция)

Областна администрация на Валядолид (Испания)

Областна администрация на Валядолид е институционалната структура на провинцията и има различни административни и управленски функции. Включва всички общини на Валядолид и разполага с набор от компетенции за постигне на общата цел осигуряване в цялата провинция предоставянето на общински услуги и баланс между общините. Тя координира тези услуги, подпомага общините икономически, правно и технически, и сътрудничи за насърчаване на икономическото и социално развитие на провинцията.

Университет Валядолид (Испания) 

Обществен университет, основан през 1241 г., той е вторият най-стар така стана университет на Испания. Университетът предлага бакалавърски степени, магистратури, докторантски и специфични собствени степени.  Притежава седем кампуса в цяла Кастилия и Леон в следните провинции: Валядолид, Паленсия, Сориа и Сеговия. Той има повече от сто признати изследователски групи в областта на: хуманитарни науки, социални и правни науки, експериментални науки, техника и технологии, биомедицина и здравни науки. Университетът на Валядолид е един от най-важните центрове за висше образование в Испания. Той предлага повече от 100 бакалавърски степени, 68 магистърски степени и 80 докторски програми. Неговата широка мрежа от международни отношения, престижните изследователски центрове, огромния културен и спортен потенциал и богатото архитектурно и документално наследство образуват изключителната академична среда на един от най-старите университети в Европа, поради своята история, ниво на съвършенство и качество на проучванията.

FOPSIM, Фондация за промоция на социалното включване (Малта) 

FOPSIM е малтийска фондация, която има за цел да се постигне конкретен напредък за маргинализирани групи или прослойки на малтийското общество в следните области:

• Наемане на работа

• Социална закрила и социално включване

• Условия на труд

• Борба срещу дискриминацията

• Разнообразие и равенство между половете

• Младежи и възрастни хора

В този контекст основната мисия на FOPSIM е да насърчава и да поддържа трудовата заетост, социалната солидарност, младежта и други маргинализирани за постигане на осезаем напредък в прехода към по-справедливо общество.

Фондацията използва разпръсната мрежа от ресурси по професионални, академични, изследователски и журналистически въпроси.

FOPSIM участва активно и търси участие във финансирани от ЕС програми, като например Структурните фондове, Леонардо да Винчи и др. Стреми се все повече да насърчава участието на Малта в областта на Европейските въпроси на младежта и социалното включване.

 

Университет за социални науки (Полша)  

SAN е частен университет, локализиран в третия по големина град на Полша. Той е създаден януари, 1995 г. от Асоциация на полските учители. Понастоящем има около 20 000 записани студенти. SAN предлага бакалавърски, магистърски и докторантски степени. Много е активен също в научните проучвания, организирането на национални и международни конференция и в публикуването на научни книги. SAN има опит в организирането на курсове по общо и професионално обучение насочени към различни групи. Работи все повече и по-често с групи в неравностойно положение (инвалиди, хора над 55 години, жени, селски общности, имигранти и други). Университетът има значителен опит от 2005 г. с участие в обучителни програми на ЕС като координатор и партньор.

 

Община Идалион (Кипър)

Идалион е град, разположен в района на Никозия, Кипър, на 17 км от столицата, с площ от 32 кв.км, който включва две жилищни райони, земеделски и животновъдни райони, както и две индустриални зони. Idalium е било едно от 11-те царства на Кипър, основано от цар Chalkanoras след Троянската война. От 1991 г. са запознали официални археологически разкопки, а през 2007 г. е създаден местен музей Idalio с цел насърчаване на различните открития в региона, така че музея да функционира като археологически център за посетители. Този археологическия център е един от най-важните в Кипър. За няколко години сме извършили  различни проекти за развитие на града, както и подобряване на културния живот на гражданите чрез различни дейности и културни събития.

 

 Търговско-промишлена палата – Враца (България) 

Търговско-промишлена плата – Враца е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана като неправителствена организация в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Нашите основни цели са :

 • Да подпомагаме, насърчаваме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове
 • Да стимулираме експорта
 • Да насърчаваме навлизането на българските фирми на Европейските пазари
 • Да работим за повишаване на фирмената култура и конкурентоспособността на местните фирми
 • Да сътрудничим с местните власти (както общински така  и регионални)
 • Да насърчаваме и подпомагаме започването на нов бизнес
 • Да подпомагаме местното Бюро по труда с цел намаляване на безработицата в региона.

Търговско-промишлена палата – Враца се базира на принципите на доброволно участие и членство и самофинансиране. Ние работим в тясно сътрудничество с местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград, обединява над 1000 стопански субекта на територията на региона.

 

Областна администрация Молизе, Кампобасо (Италия)  

Областна администрация Молизе/ОА Молизе/ представлява регионален изплънителен орган. Структуриране е в няколко служби, които изпълняват определени дейности и цели. Тази система позволява ефикасно управление, осигурявайки развитие на икономиката, инфраструктурата и заетостта, защита на културно-историческото наследство, подкрепа за местни инвестиции и изследвания.

Съставът на администрацията (с повече от 20 служители) работи по програми с европейско финансиране и отговаря за международните връзки. ОА Молизе има дълъг опит в управлението и изпълнението на международни и европейски проекти. Служителите притежават знания, умения и способности за изготвянето на проектни предложения, засягащи много програми, както и успешно да управляват финансираните проекти.

Регионът в момента е включен в няколко проекта, финансирани от Европейския съюз - както  като координатор на проект, така и като партньор по проект. Притежава способността да комуникира и да разпространява резултатите от проекта на местно, национално и международно ниво. В частност има голям опит в мобилизирането на регионалните заинтересовани страни - политици, асоциации, индустриални камари, малки и средни предприятия и иновационни клъстери с цел включването им като партньори по проекта в кампании за повишаване осведомеността. 

От гледна точка на географското си местоположение, регионът си сътрудничи главно с държавите на Балканите и тези от Средиземноморския регион. Повечето проекти са финансирани от Програмите за Европейско териториално сътрудничество или директно от Европейската комисия. 

Университет на Тесалия, Волос (Гърция)

Университетът на Тесалия е основан през 1984 г. Неговият административен център се намира в град Волос. Университетът е обществен; неговата основна цел е насърчаването на научното знание чрез изследвания и принос към културното и икономическото развитие на местната общност и обществото като цяло. Ударението трябва да бъде поставено върху връзката между университета и местното население. Тази връзка е подпомагана от функционирането на университетска болница Лариса, която покрива нуждите от медицинска помощ в район Тесалия. Квалифицираният академичен състав на университета също така предлага на своите студенти връзка с пазара на труда чрез своя кариерен център и различни социални дейности и публични срещи по разнообразни въпроси.

Университет на Тесалия има различни факултети, в това число катедра „Производство на земеделски култури и селски райони“. Тази катедра е една от първите, създадени с цел задоволяване нуждите на региона. В момента в университета се обучават 9 647 бакалаври, 1 471 магистри и 1 148 докторанти. Университетът разполага с 560 преподаватели и изследователи, 98 служители с временни договори, 308 членове на администрацията и 57 души от Специалната техническа лаборатория.

Университетът има собствена идентичност и заема видно място в националната образователна система, известна със своето качествено на преподаване, научни изследвания, човешки ресурси, дух на сътрудничество на всички нива и активно присъствие в обществото.